Zaragoza, Verònica

Recordant la Venerable Agullona: la xativina més il·lustre del segle XVI

Llibre de la Fira de Xàtiva (agost 2018)
Author: Zaragoza, Verònica

L’univers literari femení de l’edat moderna: textos i llengües a l’àmbit català

Dins M. Pérez Saldanya & R. Roca ed., Del manuscrit a la paraula digital, Amsterdam, John Benjamins, 2018, p. 67-93.
Author: Zaragoza, Verònica

Impresión y legitimación de la escritura femenina en el siglo XVI. A propósito de un canto poético femenino interpolado (Valencia, 1584)

Dins Maria Morràs (ed.), Espacios en la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca: SEMYR, 2018, pp. 695-719.
Author: Zaragoza, Verònica

L’heterodòxia de Maria Antònia Ortolà: el camí del relat autobiogràfic al procés inquisitorial (1717-1727)

"Manuscrits. Revista d’Història Moderna", 37 (2018), 117-136.
Author: Zaragoza, Verònica

“'Y pasamos por sangre y fuego…'. La obra cronística de sor Maria Teresa de Jesús de Agramunt en el contexto de la Guerra de Sucesión (Vila-real, 1706)"

Dins Autoridad, poder e influencia: Mujeres que hacen Historia, vol. II, Barcelona: Icaria, 2018, p. 845-863.
Author: Zaragoza, Verònica

"Fasto barroco, proyección ciudadana y poesía femenina: la ciudad moderna es (y será) de las mujeres"

DIALOGOI. Rivista di studi comparatistici, 4 (2017), p. 37-54.
Author: Zaragoza, Verònica

De las aulas universitarias a la red. Un proyecto innovador aplicado al aprendizaje y difusión de la literatura catalana barroca

Congreso In-Red 2017. IN-RED 2017: III Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red, València: Editorial Universitat Politècnica de València, 2017.
Author: Miralles, Eulàlia; Zaragoza, Verònica

Lectores, sàvies i escriptores en el temps de Jerònima Galés. La cultura escrita femenina a València en el pas del segle XV al XVI

dins Pasiones bibliográficas II. València:Societat Bibliogràfica Valenciana, 147-163
Author: Zaragoza, Verònica

Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l'edat moderna

Verònica Zaragoza i Marc Sogues (coord.). Dossier del volum LIV - 2013-2014 de la Reial Acadèmica de Bones Lletres de Barcelona, p. 254-452.
Author: Zaragoza, Verònica

El Cancionero poético del Carmelo descalzo femenino de Barcelona (ca. 1588-ca. 1805)

eHumanista, 35 (2017): 615-644
Author: Zaragoza, Verònica

La impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l'edat moderna, a revisió

Verònica Zaragoza i Marc Sogues (coord.). Dossier del volum LIV - 2013-2014 de la Reial Acadèmica de Bones Lletres de Barcelona, p. 255-260.
Author: Zaragoza, Verònica

Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l'edat moderna

Verònica Zaragoza i Marc Sogues (coord.). Dossier del volum LIV - 2013-2014 de la Reial Acadèmica de Bones Lletres de Barcelona, p. 254-452.
Author: Zaragoza, Verònica

Sapientia absconsa et thesaurus invisus. Notes sobre la presència femenina en les premses rosselloneses (segles XVI-XVIII)

Verònica Zaragoza i Marc Sogues (coord.). Dossier del volum LIV - 2013-2014 de la Reial Acadèmica de Bones Lletres de Barcelona, p. 262-297
Author: Zaragoza, Verònica

«Censura y edición póstuma de la obra de Hipólita de Rocabertí: a propósito de unos poemas manipulados»

SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 8, (2016), pp. 194-223.
Author: Zaragoza, Verònica

[ressenya de:] «Antoni SIMON I TARRÉS Llengua i política a la Catalunya del segle XVII. Alexandre Ros i Gomar (1604-1656) Catarroja: Editorial Afers («Recerca i pensament», 82), 2016, 186 pp.»

Els Marges, 110 (2016), p. 117-120.
Author: Zaragoza, Verònica

Poesia, ritual i cant per a la festa: l’univers creatiu i festiu dels poemes de vesticions i professions al convent de carmelites descalces de Barcelona (segle XVII)

SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 7 [=La llavor de Teresa. En el V centenari del naixement de Teresa de Jesús (II)] (2016), p. 160-186.
Author: Zaragoza, Verònica

L’escriptura al recer conventual: sobre l’autoritat avalada d’Isabel de Villena

Saó, 414 (abril 2016) [monogràfic dedicat a Isabel de Villena*, 20-22.
Author: Zaragoza, Verònica

«Cual doctora en cielo graduada... ». La poesia femenina per als certàmens literaris amb motiu de la beatificació i canonització de Teresa de Jesús (València, 1614 i 1621; Barcelona, 1614)

Scripta, 6 [=La llavor de Teresa. En el V centenari del naixement de Teresa de Jesús (I)] (2015), p. 251-290.
Author: Zaragoza, Verònica

"La obra literaria de los Fontanella al entorno del monasterio dominico de Nuestra Señora de los Ángeles y Pie de la Cruz (Barcelona, siglo XVII)"

Archivum Fratrum Praedicatorum, LXXXII (2012), pp. 217-267
Author: Zaragoza, Verònica

" 'Historiar les protagonistes absents'. La poesia femenina de l’edat moderna a l’àmbit català"

dins Lola Josa & Mariano Lambea (ed.) 'Allegro con brio'. I Encuentro “Aula Música Poética” de Jóvenes Humanistas. (Barcelona, 9 y 10 de octubre de 2012), Digital CSIC, 2013, pp. 146-160 [en línia: http://digital.csic.es/handle/10261/86681]
Author: Zaragoza, Verònica

‘Pues que tiene libertad por decir alguna cosa...’ . Noticia del cuaderno poético de sor Eulària Teixidor (siglo XVIII)

dins Mercedes Arriaga Flórez, Salvatore Bartolotta & Milagro Martín Clavijo (ed.), Ausencias: escritoras en los márgenes de la cultura, Sevilla: ArCiBel Editores, 2013, pp. 1351-1372.
Author: Zaragoza, Verònica

"L’escriptura en femení a l’àmbit lingüístic català (segles XVI-XVIII). Presentació del monogràfic"

SCRIPTA. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna 1 / 1 (2013), pp. 266-270.
Author: Zaragoza, Verònica

"Escriure poesia al convent: entre la devoció i l’obediència. Primera aproximació a un manuscrit femení del segle XVIII"

SCRIPTA. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 1/1 (2013), pp. 333-361.
Author: Zaragoza, Verònica

"Perpetuació del passat al convent de Santa Clara de Perpinyà a través del seu llibre de memòries (1549-1842)"

dins Oscar Jané, Eulàlia Miralles i Ignasi Fernàndez (ed.), Memòria Personal. Una altra manera de llegir la història, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013, pp. 35-48.
Author: Zaragoza, Verònica

[ressenya de:] «Roca, Rafael (ed.), Teodor Llorente, cent anys després, Alacant, IIFV, 2012, 287 pp.»

Revista de Lenguas y Literaturas catalana, gallega y vasca, XVIII (2013), pp. 324-327.
Author: Zaragoza, Verònica

L’escriptura en femení a l’àmbit lingüístic català (segles XVI-XVIII)

Dossier del volum I - 2013 de la Revista Scripta, p. 255-260.
Author: Zaragoza, Verònica

La permeabilitat de la clausura: el convent dels Àngels a la Barcelona del segle XVII i l’obra de Contesina Fontanella (XVII)

Comunicació presentada al XII Congrés d’Història de Barcelona "Historiografia Barcelonina. Del mite a la comprensió" (Barcelona, 30 de novembre i 1 de desembre de 2011). Organitzat per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Author: Zaragoza, Verònica

Perpetuació del passat al convent de Santa Clara de perpinyà a través del seu "Llibre de Memòries"

Pòster presentat al Congrés Internacional "Construcció i projecció de la memòria personal a l'Europa moderna", Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 10-12 de novembre de 2011). Organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, Université de Toulouse- Le Mirail, Universitat de Girona, Institut d'Estudis Catalans, Casa de Velázquez, Universitat de Perpinyà- Via Domícia, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Institut Ramon Muntaner, Coordinadora de Centre d'Estudis de Parla Catalana, Etc.
Author: Zaragoza, Verònica

[ressenya de:] «MIRALLES, Sobre Jeroni Pujades. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 84), 2010, 214 p.»

Els Marges, 95 (2011), pp. 120-123.
Author: Zaragoza, Verònica

[ressenya de:] «‘La poètica barroca a Europa. Un nou sistema epistemològic i estètic, a cura d’Antoni L. Moll & Josep Solervicens, Barcelona, Punctum & Mimesi, 2009, 184 pp.’»

Caplletra: Revista Internacional de Filologia, 50 (2011), pp. 253-258.
Author: Zaragoza, Verònica