Torna a la pàgina d'Autors

Carles Ros


    Epitome del origen, y grandezas del idioma valenciano
    Font: Biblioteca Virtual Cervantes. Edició de Edició de València: Cosme Granja, 1734.
    Tratat de adages y refranys valencians y practica pera escriure ab perfecciò la lengua valenciana
    Font: Biblioteca Virtual Cervantes. Edició facsimilar : València, Librerías París-Valencia, 1979.