Objectius

El grup de recerca en Literatura Catalana de l'Edat Moderna de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes pretén:

 • exhumar textos desconeguts
 • editar les obres literàries més importants del període
 • publicar guies introductòries i repertoris bibliogràfics
 • redactar grans síntesis interpretatives
 • estudiar el contacte de la literatura catalana amb altres literatures
 • exposar els avatars de la seva recepció en el conjunt del territori

Tot plegat s'ha de concretar en els propers anys, amb la col·laboració de col·legues d’altres centres, en l'establiment de tot un conjunt d’estris indispensables per a l’estudi rigorós i fonamentat de la nostra literatura moderna 

 • un repertori de testimonis de textos literaris teatrals.
 • un repertori de la poesia barroca en cançoners manuscrits i impresa.
 • un repertori biobibliogràfic de la poesia del Cinccents.
 • un repertori bibliogràfic de les edicions i estudis sobre la literatura catalana moderna (i medieval i història de la llengua) actualitzat permanentment (Qüern).
 • una col·lecció de textos editats amb tot el rigor filològic.
 • antologies de textos amb destinació acadèmica.
 • manuals universitaris sobre la matèria d’estudi.
 • un aplec d’orientacions crítiques “clàssiques” complementat per estats de la qüestió preparats per especialistes (el Panorama crític de la literatura catalana).