Torna a la pàgina d'Autors

Corts de Catalunya


    Capitols del General del Principat de Cathalunya, comptats de Rossello y Cerdanya fets en les Corts celebrades en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M. del Rey don Phelip ... per lo redres del General y Casa de la Deputacio en lo any M. D. XCIX
    Font: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Reproducció digital de l'edició de Barcelona, de manament dels senyors deputats del General de Cathalunya, en la estampa de Iaume Cendrat, 1601.
    Constitucions fetes per la sacra ... y real magestat de don Carles ... y d' la molt alta ... dona Joan[n]a ... En la primera cort de Barcelona ... 1520
    Font: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Edició digital a partir de l'edició de Barcelona, Carles Amorós, 1520.